Koalicja blogów na rzecz promocji fanstastyki
Blog > Komentarze do wpisu

Erikson Steven, Myto ogarów – Początek

Autor: Adam Kopeć [magiaksiazek.pl]Jak skom­pli­ko­wany jest świat z Mala­zań­skiej Księgi Poległych?

Na pewno tak jak więk­szość ludzi nie zasta­na­wia­łeś się jak bar­dzo skom­pli­ko­wany jest świat. Jak czę­sto życie ludzi, któ­rzy nie są świa­domi swo­jego ist­nie­nia, wpływa na sie­bie. Przy­kład skom­pli­ko­wa­nego świata możesz zoba­czyć w twór­czo­ści Ste­vena Erik­sona. Opo­wie­ści z Mala­zań­skiej Księgi Pole­głych to cykl ksią­żek, opi­su­jący cały pogma­twany świat. Świat pełen prze­mocy, spi­sków, walk i wojen. Można w nim zna­leźć rów­nież szla­chetne postawy, ale są one jed­nak w mniej­szo­ści, poza tym pra­wie nigdy nie spo­ty­kają się one z nagrodą.

Ste­ven Erik­son jest mistrzem wie­lo­wąt­ko­wej fabuły. Przed­sta­wia zarówno histo­rię obecną, jak i zamierz­chłą prze­szłość. Autor sku­pia się na histo­rii Impe­rium Malań­skiego, z któ­rym powią­zane są histo­rię wielu innych naro­dów i ras. Ste­ven Erik­son zachwyca nas roz­ma­ito­ścią ras i naro­dów – jest ich nie­mal tyle, co w obec­nym świe­cie. Nie­które rasy już wymarły lub za takie ucho­dzą, nie­które pręż­nie się roz­wi­jają, inne zaś pozo­stają na ubo­czu. Czy­ta­jąc opo­wie­ści z Mala­zań­skiej Księgi Pole­głych możesz dostrzec podo­bień­stwa do rze­czy­wi­stej świa­to­wej poli­tyki. Obser­wu­jesz kraje/narody, które są w nie­ustan­nym kon­flik­cie, kraje które pozo­stają na ubo­czu, kraje które pro­wo­kują do walki inne narody. Ste­ve­nowi Erik­so­nowi nie wystar­czają jed­nak kon­flikty śmier­tel­ni­ków. Oprócz kon­flik­tów „ludz­kich” autor przed­sta­wia znacz­nie star­sze i bar­dziej zażarte kon­flikty mię­dzy bogami. Bogo­wie w swo­ich wal­kach czę­sto wyko­rzy­stują śmier­tel­ni­ków, ale zgu­bieni są Ci bogo­wie, któ­rzy zlek­ce­ważą potęgę śmier­tel­ni­ków ;) Taki świat pełen kon­flik­tów, kno­wań i soju­szów pre­zen­tuje Ci autor opo­wie­ści z Mala­zań­skiej Księgi Pole­głych. Świat jest tak skom­pli­ko­wany, że staje się nie­mal nie do ogar­nię­cia przez jed­nego człowieka.

Jacy boha­te­ro­wie zamiesz­kują ten skom­pli­ko­wany świat?

Ste­ven Erik­son wykre­ował całe „morze” boha­te­rów. Aby pomóc Ci zapo­znać się z nimi na kilku pierw­szych stro­nach znaj­duje się ich spis, który mimo swej obszer­no­ści nie uwzględ­nia boha­te­rów dru­go­pla­no­wych. Wypa­da­łoby wspo­mnieć w tym miej­scu, że „Myto Oga­rów – Począ­tek” to druga część ósmego tomu cyklu opo­wie­ści z Mala­zań­skiej Księgi Pole­głych. Mimo tego nie zoba­czysz w nim wielu boha­te­rów poprzed­nich czę­ści.
Ste­ven Erik­son two­rzy boha­te­rów bli­skich czy­tel­ni­kowi, ponie­waż przed­sta­wia ich zarówno w trud­nych sytu­acjach, peł­nych bólu, cier­pie­nia i roz­te­rek, jak i w momen­tach peł­nych rado­ści, śmie­chu i popę­dów. Autor przed­sta­wia „ludzi” z róż­nych klas spo­łecz­nych, zarówno ubo­gich, jak i boga­tych, tych któ­rzy się wzbo­ga­cili oraz tych, któ­rzy utra­cili całe swe majątki. Ste­ven Erik­son sięga rów­nież po posta­cie bogów, które nie są wolne od ludz­kich wad, gdyż więk­szość z nich była kie­dyś „ludźmi”. Przy­po­mina to grecką mito­lo­gię, w któ­rej to bogo­wie byli obda­rzeni zarówno ludz­kimi przy­wa­rami, jak i zale­tami, a jedyną róż­nicą mię­dzy zwy­kłym śmier­tel­ni­kiem a bogiem, było spo­ży­wa­nie przez nich ambro­zji. Bogo­wie w opo­wie­ściach z Mala­zań­skiej Księgi Pole­głych nie muszą spo­ży­wać ambro­zji, ponie­waż czę­sto powstają z wiary swo­ich wyznaw­ców – przy­kła­dem mogą być tu bogo­wie wojny, któ­rzy przyj­mują postać dra­pież­nych zwie­rząt. Zasia­da­nie na boskim tro­nie nie jest wieczne i sta­rzy bogo­wie mogą zostać zde­tro­ni­zo­wani przez nowych, młod­szych bogów (jak pew­nie zauwa­ży­łeś to też przy­po­mina grecką mito­lo­gię). W cyklu Ste­vena Erik­sona nikt nie jest nie­śmier­telny i nawet bogo­wie mogą umrzeć i sta­nąć przed bramą Kap­tura – boga śmierci. Autor nie oba­wia się zabić nawet pierw­szo­pla­no­wych boha­te­rów, obda­rzo­nych wręcz boskimi mocami, jeśli jest to zgodne z histo­rią, którą przed­sta­wia. Śmierć jed­nak czę­sto nie oka­zuje się koń­cem, gdyż świat który stwo­rzył Erik­son jest pełen duchów, upio­rów, umar­la­ków oraz naj­prze­róż­niej­szych mitycz­nych stwo­rzeń. W tej mno­go­ści postaci naprawdę łatwo się pogu­bić, więc czy­taj uważ­nie, by nie prze­ga­pić istot­nych wąt­ków, cie­ka­wych boha­te­rów. Ta lek­tura Ci się opłaci. Zacznij się zagłę­biać w prze­pastny świat opo­wie­ści z Mala­zań­skiej Księgi Pole­głych. Już dziś się­gnij po pierw­szy tom cyklu – Ogrody Księ­życa.

Myto Oga­rów – Początek

To kolejny ósmy już tom opo­wie­ści z Mala­zań­skiej Księgi Pole­głych, w któ­rych autor zachwyca Cię olbrzy­mią ilo­ściom wąt­ków i boha­te­rów. Ste­ven Erik­son w „Mycie Oga­rów – Początku” sku­pia się na wyda­rze­niach dzie­ją­cych się w Daru­dży­sta­nie. Autor tak samo jak w każ­dej z wcze­śniej­szych swo­ich ksią­żek z cyklu, dopro­wa­dza na końcu do punktu kul­mi­na­cyj­nego, do zde­rze­nia się ogrom­nych sił, które pra­gną mocy, dzięki któ­rej będą mogli osią­gnąć swoje wła­sne cele, bądź zaspo­koić prze­możne pra­gnie­nie zemsty. Jed­nak przy zde­rze­niu tak licz­nych sił nie wszyst­kim udaje się osią­gnąć swoje cele, a świat może się cie­szyć spo­ko­jem kolejny dzień i wró­cić do codzien­no­ści dzięki poświę­ce­niu nie­któ­rych boha­te­rów. Ste­ven Erik­son po raz kolejny daje Ci to czego ocze­ku­jesz — olbrzy­mią ilość akcji, wyja­śnie­nie i roz­wi­nię­cie wąt­ków, które przed­sta­wił w począt­ko­wej czę­ści „Myta Oga­rów – Początku”.
Ste­ven Erik­son tym razem raczy Cię czy­tel­niku skom­pli­ko­waną intrygą, w którą wplą­tał się sam Kap­tur – bóg śmierci oraz Ano­man­der Rake — Syn Ciem­no­ści. Gdy bogo­wie i potężni władcy pro­wa­dzą swoje gry, zwy­kli śmier­tel­nicy zma­gają się z pro­ble­mami dnia codzien­nego: z bra­kiem miło­ści w mał­żeń­stwie, ze zdradą, z zagi­nio­nym dziec­kiem, z bólem i cier­pie­niem spo­wo­do­wa­nym biedą, z nie­roz­wią­zy­walną sprawą kry­mi­nalną, a nawet z nie­ugię­tymi skry­to­bój­cami, ale wszyst­kie te zmar­twie­nia bledną w kul­mi­na­cyj­nym punk­cie książki, gdy do Daru­dży­stanu wkra­czają ogary i główni gra­cze wyko­nują swoje ruchy.
Czy można zabić boga? Jeśli czy­ta­łeś wcze­śniej­sze książki Ste­vena Erik­sona, to znasz odpo­wiedź na to pyta­nie, ale pamię­taj — musisz być szyb­szy od boga, bo ina­czej to Ty spo­czniesz sześć stóp pod zie­mią, a żeby tak skoń­czyć wystar­czy jedy­nie sekunda nie uwagi. Pew­nie domy­śli­łeś się, że w „Mycie Oga­rów – Początku” umiera bóg, ale nie wiesz jaki, nie wiesz jak i nie wiesz kto go zabił ;p Żeby zna­leźć odpo­wie­dzi na te pyta­nie będziesz musiał prze­czy­tać „Myto Oga­rów – Począ­tek” do samego końca :)

Moja opi­nia na temat Myta Oga­rów — Początku

Sam pochła­niam książki Ste­vena Erik­sona niczym świeże bułeczki i „Myto Oga­rów – Począ­tek” to kolejna książka, którą prze­czy­ta­łem w mgnie­niu oka mimo olbrzy­miej ilo­ści stron. Oso­bi­ście pole­cam każ­demu miło­śni­kowi fan­tasy zarówno cały cykl opo­wie­ści z Mala­zań­skiej Księgi Pole­głych, jak i ten dziś przeze mnie opi­sy­wany tom (Myto Oga­rów – Począ­tek).
Osoby, które za fan­ta­styką nie prze­pa­dają mogą odtrą­cić książki Ste­vena Erik­sona ze względu na mityczne stwory i rasy oraz magię, ale „Myto Oga­rów – Począ­tek”, jak i cały cykl opo­wie­ści z Mala­zań­skiej Księgi Pole­głych to coś wię­cej. To opo­wieść o tym, jak skom­pli­ko­wane bywa ludz­kie życie, że każdy — nawet król i bóg ma swoje pro­blemy i roz­terki. Prze­czy­taj „Myto Oga­rów – Począ­tek” dla jej pory­wa­ją­cej akcji i wie­lo­wąt­ko­wo­ści, a możesz być pewien, że ta książka wcią­gnie Cię tak samo jak mnie.środa, 25 lipca 2012, fosher

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
Koalicja blogów
Dołącz do nas :-) UWAGA: zmiany!

Recenzenci:
Nika
Ew
Felicja
Krainaczytania
Avo_lusion
Polonisty
Lena
Monweg
Jareckr
Pestis
Fenrir
ZaczytAnia
Viginti Tres
Jenny
Książkówka
Sophie
Isztar
Alannada
GumcioBook
Megajra
Clarissa
Honorata
Shadya
Shoko
Agnieszka (krimifantamania)
Barwinka
Agata Przygoda
Adam Kopeć


Spotkania autorskie
Rafał Kosik
Andrzej Pilipiuk


Szablon
28 szablon ornament - fioletowy


Spis treści
A - H
I - P
R - Ż
Wyszukiwarka