Koalicja blogów na rzecz promocji fanstastyki
Blog > Komentarze do wpisu

Knaak Richard A., Diablo #3 – Królestwo Cienia

Autor: Adam Kopeć [magiaksiazek.pl]O auto­rze i jego twórczości

Richard A. Knaak jest dobrze mi zna­nym auto­rem. Prze­czy­ta­łem już wiele ksią­żek jego autor­stwa i uwa­żam go za „porząd­nego” pisa­rza. Pierw­szą książką autor­stwa Richarda A. Kna­aka jaką prze­czy­ta­łem, była „Legenda o Humie”. Książka ta należy do świata „Dra­gon­Lance” – jest to świat, od któ­rego zaczą­łem pozna­wać fan­ta­stykę. Seria „Dra­gon­Lance” stwo­rzona została przez Mar­ga­ret WeisTracy’ego Hick­mana. Książki Mar­ga­ret Weisksiążki Tracy’ego Hick­mana bar­dzo przy­pa­dły mi do gustu i nie pamię­tam żad­nej ich książki, którą mógł­bym oce­nić niżej niż cztery (moja śred­nia na stu­diach była tak dobra, jak ich naj­gor­sza książka ;) ). W swo­jej twór­czo­ści Richard A. Knaak korzy­sta z ist­nie­ją­cych już świa­tów, jak choćby podana przeze mnie wcze­śniej „Legen­dzie o Humie”, która należy do świata „Dra­gon­Lance”, czy też książka „Kró­le­stwo Cie­nia” nale­żąca do świata „Dia­blo”. Przy oka­zji pisa­nia tego wpisu przyj­rza­łem się bli­żej twór­czo­ści Richarda A. Kna­aka i zna­la­złem jedną serię, którą od początku do końca sam napi­sał. Muszę ją kie­dyś prze­czy­tać żeby spraw­dzić, czy rów­nie dobrze wycho­dzi mu wymy­śle­nie całego świata, jak napi­sa­nie akcji dla już ist­nie­ją­cego. Seria, o któ­rej jest mowa to „Smo­cze Kró­le­stwo”. Nie­stety nie widzę, aby była dostępna w żad­nym zna­nym mi skle­pie inter­ne­to­wym, więc będę musiał poszu­kać w biblio­tece :(

O książce

Wciąż jestem fanem gry „Dia­blo” mimo, że sam już nie gram. Oczy­wi­ście prze­rwa w grze obo­wią­zuje do czasu, do póki nie wyj­dzie trójka :D Książkę zauwa­ży­łem przez przy­pa­dek, gdy prze­szu­ki­wa­łem zasoby biblio­teczne. W biblio­tece można wypo­ży­czyć pięć ksią­żek , dla­tego kiedy się do niej wybie­ram, wiem już jakie cztery książki chce ze sobą zabrać, a pią­tej szu­kam po pół­kach. To mój spo­sób na pozna­nie auto­rów wcze­śniej mi nie zna­nych. Moje ostat­nie poszu­ki­wa­nia zapro­wa­dziły mnie do „Kró­le­stwa Cie­nia” ;) „Kró­le­stwo Cie­nia” to kolejna „porządna” książka Richarda A. Kna­aka. Publi­ka­cja ta roz­sze­rza fanom świat „Dia­blo”. Pozna­jemy w niej jed­nego z nekro­man­tów Zayla, przed­sta­wi­ciela naj­bar­dziej lubia­nej klasy oczy­wi­ście po bar­ba­rzyńcy :P Autor przed­sta­wia histo­rię Ureh – mia­sta, które upa­dło w swoim dąże­niu ku niebiosom.

Parę słów o bohaterach

Główną posta­cią książki jest przy­wódca najem­ni­ków Ken­tril, który jest naj­roz­sąd­niej­szym z boha­te­rów. Nie można roz­sąd­nym nazwać nekro­manty, który kłóci się z głową mar­twego czło­wieka. Żeby dowie­dzieć się do kogo ta głowa nale­żała musisz prze­czy­tać książkę :P Podob­nie jest z resztą boha­te­rów, któ­rej daleko do roz­sądku, jak choćby postać maga Quovo Tsina opę­ta­nego żądzą wie­dzy, czy też samych miesz­kań­ców z ich przy­wódcą Juris Kha­nem na czele. Nie znam żad­nego zrów­no­wa­żo­nego czło­wieka, który chciałby się­gnąć zaświa­tów. Chyba nawet nie warto wspo­mi­nać o najem­ni­kach, któ­rzy jak to zwy­kle w książ­kach bywa myślą jedy­nie o dziew­kach, winie i zło­cie. Mimo, że Ken­tril jest naj­roz­sąd­niej­szym z boha­te­rów, to jed­nak nie udało mu się unik­nąć zako­cha­nia w córce przy­wódcy mia­sta Ureh — Atan­nie. Każdy popeł­nia błędy, ale naj­waż­niej­sze jest to, żeby czer­pać z nich wie­dzę, a zwłasz­cza żeby drugi raz ich nie popeł­niać. Sądzę, że kapi­tan najem­ni­ków wycią­gnął wie­dzę ze swo­jej życio­wej lek­cji i już nigdy nie przy­da­rzy mu się coś rów­nie nie­od­po­wie­dzial­nego ;)

Komu pole­cam

Jeśli jesteś fanem gry „Dia­blo” i lubisz czy­tać, to ta pozy­cja powinna zna­leźć się w Two­jej kolek­cji. Muszę dodać, że jest to trze­cia pozy­cja ze świata „Dia­blo” i przy naj­bliż­szej wizy­cie w biblio­tece będę szu­kał wcze­śniej­szych ;) Jeśli znasz już książki Richarda A. Kna­aka, to sam wiesz, czy ten autor jest dla Cie­bie oraz czy warto prze­czy­tać kolejną książkę napi­saną przez niego. Jeśli nie znasz autora „Kró­le­stwa Cie­nia” i nie jesteś fanem gry „Dia­blo”, to i tak możesz prze­czy­tać tę książkę, zwłasz­cza jeśli lubisz głę­boko skry­wane tajem­nice, mroczne histo­rie i chcesz zapo­znać się z twór­czo­ścią nowego autora.środa, 25 lipca 2012, fosher

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
Koalicja blogów
Dołącz do nas :-) UWAGA: zmiany!

Recenzenci:
Nika
Ew
Felicja
Krainaczytania
Avo_lusion
Polonisty
Lena
Monweg
Jareckr
Pestis
Fenrir
ZaczytAnia
Viginti Tres
Jenny
Książkówka
Sophie
Isztar
Alannada
GumcioBook
Megajra
Clarissa
Honorata
Shadya
Shoko
Agnieszka (krimifantamania)
Barwinka
Agata Przygoda
Adam Kopeć


Spotkania autorskie
Rafał Kosik
Andrzej Pilipiuk


Szablon
28 szablon ornament - fioletowy


Spis treści
A - H
I - P
R - Ż
Wyszukiwarka